کمترین: 
1706
بیشترین: 
1780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1745
زمان: 
3/9 20:20
قیمت درهم امارات امروز 9 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":1707},{"date":"1397/03/09 10:30","price":1706},{"date":"1397/03/09 10:40","price":1707},{"date":"1397/03/09 10:50","price":1706},{"date":"1397/03/09 11:00","price":1708},{"date":"1397/03/09 11:20","price":1709},{"date":"1397/03/09 12:00","price":1722},{"date":"1397/03/09 12:10","price":1731},{"date":"1397/03/09 12:20","price":1780},{"date":"1397/03/09 12:40","price":1764},{"date":"1397/03/09 13:00","price":1761},{"date":"1397/03/09 13:10","price":1752},{"date":"1397/03/09 13:20","price":1758},{"date":"1397/03/09 13:40","price":1757},{"date":"1397/03/09 14:00","price":1756},{"date":"1397/03/09 14:10","price":1744},{"date":"1397/03/09 14:30","price":1743},{"date":"1397/03/09 14:40","price":1747},{"date":"1397/03/09 15:00","price":1738},{"date":"1397/03/09 15:10","price":1736},{"date":"1397/03/09 15:20","price":1729},{"date":"1397/03/09 15:50","price":1727},{"date":"1397/03/09 16:10","price":1723},{"date":"1397/03/09 16:20","price":1724},{"date":"1397/03/09 16:30","price":1723},{"date":"1397/03/09 16:50","price":1724},{"date":"1397/03/09 17:00","price":1729},{"date":"1397/03/09 17:10","price":1727},{"date":"1397/03/09 17:20","price":1729},{"date":"1397/03/09 17:30","price":1735},{"date":"1397/03/09 17:40","price":1745},{"date":"1397/03/09 17:50","price":1747},{"date":"1397/03/09 18:10","price":1744},{"date":"1397/03/09 18:30","price":1753},{"date":"1397/03/09 18:40","price":1752},{"date":"1397/03/09 18:50","price":1753},{"date":"1397/03/09 19:10","price":1754},{"date":"1397/03/09 19:30","price":1753},{"date":"1397/03/09 19:40","price":1754},{"date":"1397/03/09 20:10","price":1746},{"date":"1397/03/09 20:20","price":1745}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398