کمترین: 
2.1744
بیشترین: 
2.2286
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2286
زمان: 
3/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 2.2286 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:32","price":2.1821},{"date":"1397/03/09 01:00","price":2.1825},{"date":"1397/03/09 01:32","price":2.1815},{"date":"1397/03/09 02:00","price":2.1816},{"date":"1397/03/09 03:00","price":2.1856},{"date":"1397/03/09 03:32","price":2.183},{"date":"1397/03/09 04:00","price":2.1812},{"date":"1397/03/09 04:32","price":2.1809},{"date":"1397/03/09 05:00","price":2.1813},{"date":"1397/03/09 05:32","price":2.1815},{"date":"1397/03/09 06:00","price":2.1782},{"date":"1397/03/09 06:32","price":2.1749},{"date":"1397/03/09 07:00","price":2.1744},{"date":"1397/03/09 07:32","price":2.1746},{"date":"1397/03/09 08:00","price":2.1752},{"date":"1397/03/09 08:32","price":2.1756},{"date":"1397/03/09 09:00","price":2.1759},{"date":"1397/03/09 09:32","price":2.1812},{"date":"1397/03/09 10:00","price":2.1803},{"date":"1397/03/09 10:32","price":2.1764},{"date":"1397/03/09 11:00","price":2.1815},{"date":"1397/03/09 11:32","price":2.1808},{"date":"1397/03/09 12:00","price":2.1797},{"date":"1397/03/09 12:32","price":2.1815},{"date":"1397/03/09 13:00","price":2.1841},{"date":"1397/03/09 13:32","price":2.1883},{"date":"1397/03/09 14:08","price":2.1915},{"date":"1397/03/09 14:32","price":2.1956},{"date":"1397/03/09 15:00","price":2.1914},{"date":"1397/03/09 15:32","price":2.1894},{"date":"1397/03/09 16:32","price":2.196},{"date":"1397/03/09 17:00","price":2.2006},{"date":"1397/03/09 17:32","price":2.1989},{"date":"1397/03/09 18:00","price":2.2024},{"date":"1397/03/09 18:32","price":2.2064},{"date":"1397/03/09 19:00","price":2.2055},{"date":"1397/03/09 19:32","price":2.2079},{"date":"1397/03/09 20:00","price":2.2187},{"date":"1397/03/09 20:32","price":2.2233},{"date":"1397/03/09 21:00","price":2.2207},{"date":"1397/03/09 21:32","price":2.2199},{"date":"1397/03/09 22:00","price":2.2191},{"date":"1397/03/09 22:32","price":2.2225},{"date":"1397/03/09 23:00","price":2.2231},{"date":"1397/03/09 23:32","price":2.2286}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398