کمترین: 
2.875
بیشترین: 
2.905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.886
زمان: 
3/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 2.886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:08","price":2.898},{"date":"1397/03/09 00:32","price":2.901},{"date":"1397/03/09 01:00","price":2.902},{"date":"1397/03/09 01:32","price":2.9},{"date":"1397/03/09 02:00","price":2.899},{"date":"1397/03/09 03:00","price":2.901},{"date":"1397/03/09 03:32","price":2.899},{"date":"1397/03/09 04:00","price":2.898},{"date":"1397/03/09 04:32","price":2.899},{"date":"1397/03/09 05:00","price":2.902},{"date":"1397/03/09 05:32","price":2.901},{"date":"1397/03/09 06:00","price":2.899},{"date":"1397/03/09 07:32","price":2.898},{"date":"1397/03/09 08:00","price":2.901},{"date":"1397/03/09 09:00","price":2.897},{"date":"1397/03/09 09:32","price":2.896},{"date":"1397/03/09 10:00","price":2.898},{"date":"1397/03/09 10:32","price":2.896},{"date":"1397/03/09 11:00","price":2.897},{"date":"1397/03/09 11:32","price":2.9},{"date":"1397/03/09 12:00","price":2.901},{"date":"1397/03/09 12:32","price":2.9},{"date":"1397/03/09 13:32","price":2.903},{"date":"1397/03/09 14:08","price":2.904},{"date":"1397/03/09 15:00","price":2.905},{"date":"1397/03/09 15:32","price":2.902},{"date":"1397/03/09 16:00","price":2.897},{"date":"1397/03/09 16:32","price":2.883},{"date":"1397/03/09 17:00","price":2.892},{"date":"1397/03/09 17:32","price":2.889},{"date":"1397/03/09 18:00","price":2.875},{"date":"1397/03/09 18:32","price":2.88},{"date":"1397/03/09 19:00","price":2.896},{"date":"1397/03/09 19:32","price":2.89},{"date":"1397/03/09 20:00","price":2.884},{"date":"1397/03/09 20:32","price":2.888},{"date":"1397/03/09 21:00","price":2.884},{"date":"1397/03/09 21:32","price":2.883},{"date":"1397/03/09 22:00","price":2.879},{"date":"1397/03/09 22:32","price":2.893},{"date":"1397/03/09 23:00","price":2.88},{"date":"1397/03/09 23:32","price":2.886}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398