کمترین: 
2.1296
بیشترین: 
2.1738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1738
زمان: 
3/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 2.1738 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:08","price":2.1365},{"date":"1397/03/09 00:32","price":2.1387},{"date":"1397/03/09 01:00","price":2.1378},{"date":"1397/03/09 01:32","price":2.1398},{"date":"1397/03/09 03:00","price":2.1449},{"date":"1397/03/09 03:32","price":2.1427},{"date":"1397/03/09 04:00","price":2.139},{"date":"1397/03/09 04:32","price":2.1369},{"date":"1397/03/09 05:00","price":2.1385},{"date":"1397/03/09 05:32","price":2.1378},{"date":"1397/03/09 06:00","price":2.1343},{"date":"1397/03/09 06:32","price":2.131},{"date":"1397/03/09 07:00","price":2.1296},{"date":"1397/03/09 07:32","price":2.1298},{"date":"1397/03/09 08:00","price":2.1308},{"date":"1397/03/09 08:32","price":2.1312},{"date":"1397/03/09 09:00","price":2.1311},{"date":"1397/03/09 09:32","price":2.1369},{"date":"1397/03/09 10:00","price":2.1353},{"date":"1397/03/09 10:32","price":2.1311},{"date":"1397/03/09 11:00","price":2.1372},{"date":"1397/03/09 12:00","price":2.1385},{"date":"1397/03/09 12:32","price":2.1403},{"date":"1397/03/09 13:00","price":2.1424},{"date":"1397/03/09 13:32","price":2.1439},{"date":"1397/03/09 14:08","price":2.1478},{"date":"1397/03/09 14:32","price":2.1516},{"date":"1397/03/09 15:00","price":2.1472},{"date":"1397/03/09 15:32","price":2.1467},{"date":"1397/03/09 16:00","price":2.1489},{"date":"1397/03/09 16:32","price":2.1554},{"date":"1397/03/09 17:00","price":2.1599},{"date":"1397/03/09 17:32","price":2.1561},{"date":"1397/03/09 18:00","price":2.1583},{"date":"1397/03/09 18:32","price":2.1622},{"date":"1397/03/09 19:00","price":2.1578},{"date":"1397/03/09 19:32","price":2.1582},{"date":"1397/03/09 20:00","price":2.1676},{"date":"1397/03/09 20:32","price":2.1724},{"date":"1397/03/09 21:00","price":2.1713},{"date":"1397/03/09 21:32","price":2.1685},{"date":"1397/03/09 22:00","price":2.167},{"date":"1397/03/09 22:32","price":2.1681},{"date":"1397/03/09 23:00","price":2.1695},{"date":"1397/03/09 23:32","price":2.1738}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398