کمترین: 
74.98
بیشترین: 
77.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.75
زمان: 
3/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 77.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:08","price":75.44},{"date":"1397/03/09 00:32","price":75.5},{"date":"1397/03/09 01:00","price":75.49},{"date":"1397/03/09 01:32","price":75.48},{"date":"1397/03/09 02:00","price":75.59},{"date":"1397/03/09 02:32","price":75.6},{"date":"1397/03/09 03:00","price":75.56},{"date":"1397/03/09 05:00","price":75.4},{"date":"1397/03/09 05:32","price":75.42},{"date":"1397/03/09 06:00","price":75.22},{"date":"1397/03/09 06:32","price":75.03},{"date":"1397/03/09 07:00","price":75.05},{"date":"1397/03/09 07:32","price":74.98},{"date":"1397/03/09 08:00","price":75.03},{"date":"1397/03/09 09:00","price":75.05},{"date":"1397/03/09 09:32","price":75.31},{"date":"1397/03/09 10:00","price":75.27},{"date":"1397/03/09 10:32","price":75.16},{"date":"1397/03/09 11:00","price":75.38},{"date":"1397/03/09 11:32","price":75.39},{"date":"1397/03/09 12:00","price":75.41},{"date":"1397/03/09 12:32","price":75.44},{"date":"1397/03/09 13:00","price":75.53},{"date":"1397/03/09 13:32","price":75.59},{"date":"1397/03/09 14:08","price":75.78},{"date":"1397/03/09 14:32","price":75.97},{"date":"1397/03/09 15:00","price":75.78},{"date":"1397/03/09 15:32","price":75.66},{"date":"1397/03/09 16:00","price":75.75},{"date":"1397/03/09 16:32","price":76.03},{"date":"1397/03/09 17:00","price":76.16},{"date":"1397/03/09 17:32","price":76.19},{"date":"1397/03/09 18:00","price":76.31},{"date":"1397/03/09 18:32","price":76.55},{"date":"1397/03/09 19:00","price":76.66},{"date":"1397/03/09 19:32","price":76.75},{"date":"1397/03/09 20:00","price":77.14},{"date":"1397/03/09 20:32","price":77.39},{"date":"1397/03/09 21:00","price":77.48},{"date":"1397/03/09 21:32","price":77.42},{"date":"1397/03/09 22:32","price":77.48},{"date":"1397/03/09 23:00","price":77.62},{"date":"1397/03/09 23:32","price":77.75}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398