کمترین: 
66.45
بیشترین: 
68.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.22
زمان: 
3/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 68.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:00","price":66.77},{"date":"1397/03/09 00:08","price":66.77},{"date":"1397/03/09 00:32","price":66.81},{"date":"1397/03/09 01:00","price":66.82},{"date":"1397/03/09 01:32","price":66.84},{"date":"1397/03/09 02:00","price":66.87},{"date":"1397/03/09 03:00","price":67},{"date":"1397/03/09 03:32","price":66.91},{"date":"1397/03/09 04:00","price":66.84},{"date":"1397/03/09 04:32","price":66.77},{"date":"1397/03/09 05:00","price":66.78},{"date":"1397/03/09 05:32","price":66.73},{"date":"1397/03/09 06:00","price":66.61},{"date":"1397/03/09 06:32","price":66.53},{"date":"1397/03/09 07:00","price":66.45},{"date":"1397/03/09 07:32","price":66.47},{"date":"1397/03/09 08:00","price":66.5},{"date":"1397/03/09 08:32","price":66.53},{"date":"1397/03/09 09:32","price":66.72},{"date":"1397/03/09 10:00","price":66.67},{"date":"1397/03/09 10:32","price":66.53},{"date":"1397/03/09 11:00","price":66.73},{"date":"1397/03/09 11:32","price":66.67},{"date":"1397/03/09 12:00","price":66.69},{"date":"1397/03/09 12:32","price":66.81},{"date":"1397/03/09 13:32","price":66.86},{"date":"1397/03/09 14:08","price":66.92},{"date":"1397/03/09 14:32","price":66.98},{"date":"1397/03/09 15:00","price":66.89},{"date":"1397/03/09 15:32","price":66.72},{"date":"1397/03/09 16:00","price":66.78},{"date":"1397/03/09 16:32","price":67.03},{"date":"1397/03/09 17:00","price":67.17},{"date":"1397/03/09 17:32","price":67.19},{"date":"1397/03/09 18:00","price":67.14},{"date":"1397/03/09 18:32","price":67.31},{"date":"1397/03/09 19:00","price":67.44},{"date":"1397/03/09 19:32","price":67.52},{"date":"1397/03/09 20:00","price":68.11},{"date":"1397/03/09 20:32","price":68.31},{"date":"1397/03/09 21:00","price":68.36},{"date":"1397/03/09 21:32","price":68.12},{"date":"1397/03/09 22:00","price":68.23},{"date":"1397/03/09 22:32","price":68.28},{"date":"1397/03/09 23:32","price":68.22}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398