کمترین: 
73.37
بیشترین: 
73.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.37
زمان: 
3/8 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 8 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 73.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 17:32","price":73.37}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398