کمترین: 
1560
بیشترین: 
1610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1568
زمان: 
3/8 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1568 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":1610},{"date":"1397/03/08 10:50","price":1608},{"date":"1397/03/08 11:00","price":1609},{"date":"1397/03/08 11:30","price":1610},{"date":"1397/03/08 11:50","price":1588},{"date":"1397/03/08 12:00","price":1590},{"date":"1397/03/08 12:20","price":1592},{"date":"1397/03/08 12:30","price":1604},{"date":"1397/03/08 12:40","price":1599},{"date":"1397/03/08 12:50","price":1603},{"date":"1397/03/08 13:00","price":1576},{"date":"1397/03/08 13:10","price":1574},{"date":"1397/03/08 13:20","price":1560},{"date":"1397/03/08 13:50","price":1573},{"date":"1397/03/08 14:00","price":1580},{"date":"1397/03/08 14:20","price":1571},{"date":"1397/03/08 14:40","price":1566},{"date":"1397/03/08 15:00","price":1567},{"date":"1397/03/08 15:20","price":1566},{"date":"1397/03/08 15:30","price":1569},{"date":"1397/03/08 15:40","price":1571},{"date":"1397/03/08 15:50","price":1569},{"date":"1397/03/08 16:00","price":1573},{"date":"1397/03/08 16:20","price":1574},{"date":"1397/03/08 16:50","price":1572},{"date":"1397/03/08 17:10","price":1571},{"date":"1397/03/08 17:20","price":1576},{"date":"1397/03/08 18:10","price":1575},{"date":"1397/03/08 18:20","price":1577},{"date":"1397/03/08 18:40","price":1576},{"date":"1397/03/08 18:50","price":1577},{"date":"1397/03/08 19:00","price":1573},{"date":"1397/03/08 19:30","price":1572},{"date":"1397/03/08 19:40","price":1566},{"date":"1397/03/08 20:00","price":1567},{"date":"1397/03/08 20:10","price":1570},{"date":"1397/03/08 20:20","price":1568}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398