کمترین: 
4612
بیشترین: 
4766
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4641
زمان: 
3/8 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 خرداد 1397 , 4641 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":4766},{"date":"1397/03/08 10:50","price":4765},{"date":"1397/03/08 11:00","price":4762},{"date":"1397/03/08 11:10","price":4764},{"date":"1397/03/08 11:30","price":4765},{"date":"1397/03/08 11:50","price":4701},{"date":"1397/03/08 12:00","price":4706},{"date":"1397/03/08 12:10","price":4704},{"date":"1397/03/08 12:20","price":4710},{"date":"1397/03/08 12:30","price":4743},{"date":"1397/03/08 12:40","price":4725},{"date":"1397/03/08 12:50","price":4737},{"date":"1397/03/08 13:00","price":4661},{"date":"1397/03/08 13:10","price":4657},{"date":"1397/03/08 13:20","price":4613},{"date":"1397/03/08 13:30","price":4614},{"date":"1397/03/08 13:40","price":4612},{"date":"1397/03/08 13:50","price":4652},{"date":"1397/03/08 14:00","price":4669},{"date":"1397/03/08 14:20","price":4645},{"date":"1397/03/08 14:40","price":4631},{"date":"1397/03/08 15:00","price":4635},{"date":"1397/03/08 15:20","price":4634},{"date":"1397/03/08 15:30","price":4641},{"date":"1397/03/08 15:40","price":4646},{"date":"1397/03/08 15:50","price":4641},{"date":"1397/03/08 16:00","price":4650},{"date":"1397/03/08 16:10","price":4653},{"date":"1397/03/08 16:20","price":4655},{"date":"1397/03/08 16:40","price":4658},{"date":"1397/03/08 16:50","price":4652},{"date":"1397/03/08 17:10","price":4650},{"date":"1397/03/08 17:20","price":4663},{"date":"1397/03/08 17:30","price":4666},{"date":"1397/03/08 18:10","price":4664},{"date":"1397/03/08 18:20","price":4660},{"date":"1397/03/08 18:30","price":4659},{"date":"1397/03/08 18:40","price":4663},{"date":"1397/03/08 19:00","price":4654},{"date":"1397/03/08 19:10","price":4656},{"date":"1397/03/08 19:30","price":4654},{"date":"1397/03/08 19:40","price":4636},{"date":"1397/03/08 20:00","price":4637},{"date":"1397/03/08 20:10","price":4647},{"date":"1397/03/08 20:20","price":4641}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398