کمترین: 
751
بیشترین: 
781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
755
زمان: 
3/8 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 8 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 755 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":781},{"date":"1397/03/08 11:00","price":780},{"date":"1397/03/08 11:20","price":779},{"date":"1397/03/08 11:40","price":780},{"date":"1397/03/08 11:50","price":769},{"date":"1397/03/08 12:00","price":770},{"date":"1397/03/08 12:20","price":771},{"date":"1397/03/08 12:30","price":776},{"date":"1397/03/08 12:40","price":773},{"date":"1397/03/08 12:50","price":775},{"date":"1397/03/08 13:00","price":762},{"date":"1397/03/08 13:10","price":760},{"date":"1397/03/08 13:20","price":752},{"date":"1397/03/08 13:30","price":751},{"date":"1397/03/08 13:40","price":752},{"date":"1397/03/08 13:50","price":756},{"date":"1397/03/08 14:00","price":759},{"date":"1397/03/08 14:20","price":752},{"date":"1397/03/08 14:40","price":751},{"date":"1397/03/08 15:00","price":752},{"date":"1397/03/08 15:30","price":753},{"date":"1397/03/08 15:40","price":752},{"date":"1397/03/08 15:50","price":751},{"date":"1397/03/08 16:00","price":753},{"date":"1397/03/08 16:10","price":755},{"date":"1397/03/08 16:20","price":756},{"date":"1397/03/08 16:40","price":757},{"date":"1397/03/08 17:20","price":760},{"date":"1397/03/08 17:30","price":761},{"date":"1397/03/08 17:40","price":760},{"date":"1397/03/08 18:00","price":762},{"date":"1397/03/08 18:10","price":760},{"date":"1397/03/08 18:50","price":761},{"date":"1397/03/08 19:00","price":759},{"date":"1397/03/08 19:40","price":755},{"date":"1397/03/08 20:00","price":754},{"date":"1397/03/08 20:10","price":757},{"date":"1397/03/08 20:20","price":755}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398