کمترین: 
963
بیشترین: 
1000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
970
زمان: 
3/8 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 8 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":1000},{"date":"1397/03/08 11:00","price":999},{"date":"1397/03/08 11:10","price":998},{"date":"1397/03/08 11:20","price":997},{"date":"1397/03/08 11:40","price":998},{"date":"1397/03/08 11:50","price":984},{"date":"1397/03/08 12:00","price":985},{"date":"1397/03/08 12:20","price":986},{"date":"1397/03/08 12:40","price":995},{"date":"1397/03/08 12:50","price":992},{"date":"1397/03/08 13:00","price":975},{"date":"1397/03/08 13:10","price":974},{"date":"1397/03/08 13:20","price":964},{"date":"1397/03/08 13:30","price":963},{"date":"1397/03/08 13:50","price":970},{"date":"1397/03/08 14:00","price":975},{"date":"1397/03/08 14:20","price":969},{"date":"1397/03/08 14:40","price":967},{"date":"1397/03/08 15:00","price":968},{"date":"1397/03/08 15:20","price":969},{"date":"1397/03/08 15:30","price":971},{"date":"1397/03/08 15:40","price":970},{"date":"1397/03/08 16:00","price":971},{"date":"1397/03/08 16:20","price":972},{"date":"1397/03/08 16:40","price":973},{"date":"1397/03/08 17:20","price":975},{"date":"1397/03/08 17:30","price":976},{"date":"1397/03/08 17:40","price":977},{"date":"1397/03/08 18:00","price":978},{"date":"1397/03/08 18:10","price":976},{"date":"1397/03/08 18:50","price":977},{"date":"1397/03/08 19:00","price":975},{"date":"1397/03/08 19:10","price":973},{"date":"1397/03/08 19:30","price":974},{"date":"1397/03/08 19:40","price":969},{"date":"1397/03/08 19:50","price":970},{"date":"1397/03/08 20:10","price":971},{"date":"1397/03/08 20:20","price":970}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398