کمترین: 
1705
بیشترین: 
1759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1717
زمان: 
3/8 20:20
قیمت ریال قطر امروز 8 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":1759},{"date":"1397/03/08 10:50","price":1757},{"date":"1397/03/08 11:00","price":1758},{"date":"1397/03/08 11:10","price":1759},{"date":"1397/03/08 11:20","price":1758},{"date":"1397/03/08 11:30","price":1759},{"date":"1397/03/08 11:50","price":1735},{"date":"1397/03/08 12:00","price":1737},{"date":"1397/03/08 12:20","price":1739},{"date":"1397/03/08 12:40","price":1748},{"date":"1397/03/08 12:50","price":1752},{"date":"1397/03/08 13:00","price":1722},{"date":"1397/03/08 13:10","price":1721},{"date":"1397/03/08 13:20","price":1707},{"date":"1397/03/08 13:30","price":1706},{"date":"1397/03/08 13:40","price":1705},{"date":"1397/03/08 13:50","price":1717},{"date":"1397/03/08 14:00","price":1727},{"date":"1397/03/08 14:20","price":1718},{"date":"1397/03/08 14:40","price":1712},{"date":"1397/03/08 15:00","price":1713},{"date":"1397/03/08 15:30","price":1716},{"date":"1397/03/08 15:40","price":1718},{"date":"1397/03/08 15:50","price":1717},{"date":"1397/03/08 16:00","price":1720},{"date":"1397/03/08 16:10","price":1721},{"date":"1397/03/08 16:20","price":1722},{"date":"1397/03/08 16:50","price":1721},{"date":"1397/03/08 17:10","price":1719},{"date":"1397/03/08 17:20","price":1724},{"date":"1397/03/08 17:30","price":1725},{"date":"1397/03/08 18:10","price":1724},{"date":"1397/03/08 18:20","price":1722},{"date":"1397/03/08 18:40","price":1724},{"date":"1397/03/08 18:50","price":1725},{"date":"1397/03/08 19:00","price":1721},{"date":"1397/03/08 19:10","price":1718},{"date":"1397/03/08 19:30","price":1721},{"date":"1397/03/08 19:40","price":1714},{"date":"1397/03/08 20:00","price":1715},{"date":"1397/03/08 20:10","price":1718},{"date":"1397/03/08 20:20","price":1717}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398