کمترین: 
1656
بیشترین: 
1711
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1667
زمان: 
3/8 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 8 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":1710},{"date":"1397/03/08 10:40","price":1709},{"date":"1397/03/08 10:50","price":1708},{"date":"1397/03/08 11:10","price":1709},{"date":"1397/03/08 11:20","price":1710},{"date":"1397/03/08 11:30","price":1711},{"date":"1397/03/08 11:40","price":1710},{"date":"1397/03/08 11:50","price":1687},{"date":"1397/03/08 12:00","price":1688},{"date":"1397/03/08 12:20","price":1690},{"date":"1397/03/08 12:30","price":1702},{"date":"1397/03/08 12:40","price":1698},{"date":"1397/03/08 12:50","price":1701},{"date":"1397/03/08 13:00","price":1673},{"date":"1397/03/08 13:10","price":1672},{"date":"1397/03/08 13:20","price":1656},{"date":"1397/03/08 13:30","price":1658},{"date":"1397/03/08 13:40","price":1657},{"date":"1397/03/08 13:50","price":1672},{"date":"1397/03/08 14:00","price":1678},{"date":"1397/03/08 14:20","price":1670},{"date":"1397/03/08 14:40","price":1663},{"date":"1397/03/08 15:00","price":1664},{"date":"1397/03/08 15:20","price":1665},{"date":"1397/03/08 15:30","price":1667},{"date":"1397/03/08 15:40","price":1669},{"date":"1397/03/08 15:50","price":1668},{"date":"1397/03/08 16:00","price":1672},{"date":"1397/03/08 16:20","price":1673},{"date":"1397/03/08 16:40","price":1674},{"date":"1397/03/08 16:50","price":1671},{"date":"1397/03/08 17:10","price":1670},{"date":"1397/03/08 17:20","price":1674},{"date":"1397/03/08 17:30","price":1677},{"date":"1397/03/08 17:40","price":1675},{"date":"1397/03/08 18:00","price":1676},{"date":"1397/03/08 18:10","price":1675},{"date":"1397/03/08 18:20","price":1673},{"date":"1397/03/08 18:30","price":1674},{"date":"1397/03/08 18:40","price":1675},{"date":"1397/03/08 19:00","price":1673},{"date":"1397/03/08 19:10","price":1672},{"date":"1397/03/08 19:40","price":1667},{"date":"1397/03/08 19:50","price":1665},{"date":"1397/03/08 20:00","price":1667},{"date":"1397/03/08 20:10","price":1669},{"date":"1397/03/08 20:20","price":1667}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398