کمترین: 
6257
بیشترین: 
6453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6289
زمان: 
3/8 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 6289 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":6453},{"date":"1397/03/08 10:40","price":6451},{"date":"1397/03/08 10:50","price":6450},{"date":"1397/03/08 11:00","price":6447},{"date":"1397/03/08 11:20","price":6446},{"date":"1397/03/08 11:30","price":6448},{"date":"1397/03/08 11:40","price":6449},{"date":"1397/03/08 11:50","price":6361},{"date":"1397/03/08 12:00","price":6372},{"date":"1397/03/08 12:10","price":6371},{"date":"1397/03/08 12:20","price":6381},{"date":"1397/03/08 12:30","price":6378},{"date":"1397/03/08 12:40","price":6443},{"date":"1397/03/08 12:50","price":6422},{"date":"1397/03/08 13:00","price":6316},{"date":"1397/03/08 13:10","price":6310},{"date":"1397/03/08 13:20","price":6257},{"date":"1397/03/08 13:30","price":6259},{"date":"1397/03/08 13:40","price":6258},{"date":"1397/03/08 13:50","price":6296},{"date":"1397/03/08 14:00","price":6324},{"date":"1397/03/08 14:20","price":6291},{"date":"1397/03/08 14:40","price":6267},{"date":"1397/03/08 15:00","price":6279},{"date":"1397/03/08 15:20","price":6283},{"date":"1397/03/08 15:30","price":6288},{"date":"1397/03/08 15:40","price":6281},{"date":"1397/03/08 15:50","price":6277},{"date":"1397/03/08 16:00","price":6287},{"date":"1397/03/08 16:10","price":6288},{"date":"1397/03/08 16:20","price":6287},{"date":"1397/03/08 16:50","price":6290},{"date":"1397/03/08 17:10","price":6285},{"date":"1397/03/08 17:20","price":6305},{"date":"1397/03/08 17:30","price":6309},{"date":"1397/03/08 17:40","price":6306},{"date":"1397/03/08 18:00","price":6314},{"date":"1397/03/08 18:10","price":6312},{"date":"1397/03/08 18:20","price":6307},{"date":"1397/03/08 18:30","price":6311},{"date":"1397/03/08 18:40","price":6317},{"date":"1397/03/08 18:50","price":6320},{"date":"1397/03/08 19:00","price":6307},{"date":"1397/03/08 19:10","price":6297},{"date":"1397/03/08 19:30","price":6305},{"date":"1397/03/08 19:40","price":6276},{"date":"1397/03/08 19:50","price":6280},{"date":"1397/03/08 20:00","price":6277},{"date":"1397/03/08 20:10","price":6293},{"date":"1397/03/08 20:20","price":6289}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398