کمترین: 
4293
بیشترین: 
4444
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4324
زمان: 
3/8 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 8 خرداد 1397 , 4324 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":4444},{"date":"1397/03/08 10:40","price":4443},{"date":"1397/03/08 10:50","price":4439},{"date":"1397/03/08 11:00","price":4441},{"date":"1397/03/08 11:10","price":4437},{"date":"1397/03/08 11:20","price":4439},{"date":"1397/03/08 11:30","price":4441},{"date":"1397/03/08 11:50","price":4384},{"date":"1397/03/08 12:00","price":4389},{"date":"1397/03/08 12:10","price":4388},{"date":"1397/03/08 12:20","price":4392},{"date":"1397/03/08 12:30","price":4425},{"date":"1397/03/08 12:40","price":4406},{"date":"1397/03/08 12:50","price":4419},{"date":"1397/03/08 13:00","price":4345},{"date":"1397/03/08 13:10","price":4339},{"date":"1397/03/08 13:20","price":4301},{"date":"1397/03/08 13:30","price":4297},{"date":"1397/03/08 13:40","price":4293},{"date":"1397/03/08 13:50","price":4330},{"date":"1397/03/08 14:00","price":4346},{"date":"1397/03/08 14:20","price":4326},{"date":"1397/03/08 14:40","price":4312},{"date":"1397/03/08 15:00","price":4317},{"date":"1397/03/08 15:30","price":4326},{"date":"1397/03/08 15:40","price":4329},{"date":"1397/03/08 15:50","price":4326},{"date":"1397/03/08 16:00","price":4336},{"date":"1397/03/08 16:10","price":4339},{"date":"1397/03/08 16:20","price":4340},{"date":"1397/03/08 16:40","price":4341},{"date":"1397/03/08 16:50","price":4335},{"date":"1397/03/08 17:10","price":4332},{"date":"1397/03/08 17:20","price":4344},{"date":"1397/03/08 17:30","price":4349},{"date":"1397/03/08 17:40","price":4350},{"date":"1397/03/08 18:00","price":4349},{"date":"1397/03/08 18:10","price":4347},{"date":"1397/03/08 18:20","price":4342},{"date":"1397/03/08 18:30","price":4344},{"date":"1397/03/08 18:40","price":4347},{"date":"1397/03/08 18:50","price":4349},{"date":"1397/03/08 19:00","price":4340},{"date":"1397/03/08 19:10","price":4343},{"date":"1397/03/08 19:30","price":4338},{"date":"1397/03/08 19:40","price":4325},{"date":"1397/03/08 19:50","price":4320},{"date":"1397/03/08 20:00","price":4319},{"date":"1397/03/08 20:10","price":4329},{"date":"1397/03/08 20:20","price":4324}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398