کمترین: 
4675
بیشترین: 
4829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4700
زمان: 
3/8 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 خرداد 1397 , 4700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":4828},{"date":"1397/03/08 10:40","price":4827},{"date":"1397/03/08 10:50","price":4824},{"date":"1397/03/08 11:10","price":4823},{"date":"1397/03/08 11:20","price":4825},{"date":"1397/03/08 11:30","price":4827},{"date":"1397/03/08 11:40","price":4829},{"date":"1397/03/08 11:50","price":4764},{"date":"1397/03/08 12:00","price":4771},{"date":"1397/03/08 12:10","price":4769},{"date":"1397/03/08 12:20","price":4777},{"date":"1397/03/08 12:30","price":4775},{"date":"1397/03/08 12:40","price":4821},{"date":"1397/03/08 12:50","price":4807},{"date":"1397/03/08 13:00","price":4727},{"date":"1397/03/08 13:10","price":4724},{"date":"1397/03/08 13:20","price":4679},{"date":"1397/03/08 13:30","price":4676},{"date":"1397/03/08 13:40","price":4675},{"date":"1397/03/08 13:50","price":4702},{"date":"1397/03/08 14:00","price":4730},{"date":"1397/03/08 14:20","price":4706},{"date":"1397/03/08 14:40","price":4691},{"date":"1397/03/08 15:00","price":4698},{"date":"1397/03/08 15:20","price":4697},{"date":"1397/03/08 15:30","price":4701},{"date":"1397/03/08 15:40","price":4706},{"date":"1397/03/08 15:50","price":4701},{"date":"1397/03/08 16:00","price":4709},{"date":"1397/03/08 16:10","price":4711},{"date":"1397/03/08 16:20","price":4716},{"date":"1397/03/08 16:40","price":4717},{"date":"1397/03/08 16:50","price":4718},{"date":"1397/03/08 17:10","price":4710},{"date":"1397/03/08 17:20","price":4727},{"date":"1397/03/08 17:30","price":4730},{"date":"1397/03/08 17:40","price":4731},{"date":"1397/03/08 18:00","price":4732},{"date":"1397/03/08 18:10","price":4730},{"date":"1397/03/08 18:20","price":4724},{"date":"1397/03/08 18:30","price":4721},{"date":"1397/03/08 18:40","price":4726},{"date":"1397/03/08 18:50","price":4727},{"date":"1397/03/08 19:00","price":4719},{"date":"1397/03/08 19:10","price":4713},{"date":"1397/03/08 19:30","price":4718},{"date":"1397/03/08 19:40","price":4699},{"date":"1397/03/08 19:50","price":4695},{"date":"1397/03/08 20:00","price":4694},{"date":"1397/03/08 20:10","price":4702},{"date":"1397/03/08 20:20","price":4700}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399