کمترین: 
4774
بیشترین: 
4936
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4804
زمان: 
3/8 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 خرداد 1397 , 4804 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":4935},{"date":"1397/03/08 10:40","price":4936},{"date":"1397/03/08 10:50","price":4931},{"date":"1397/03/08 11:00","price":4926},{"date":"1397/03/08 11:10","price":4929},{"date":"1397/03/08 11:20","price":4931},{"date":"1397/03/08 11:30","price":4932},{"date":"1397/03/08 11:40","price":4935},{"date":"1397/03/08 11:50","price":4868},{"date":"1397/03/08 12:00","price":4872},{"date":"1397/03/08 12:10","price":4871},{"date":"1397/03/08 12:20","price":4877},{"date":"1397/03/08 12:30","price":4876},{"date":"1397/03/08 12:40","price":4928},{"date":"1397/03/08 12:50","price":4907},{"date":"1397/03/08 13:00","price":4825},{"date":"1397/03/08 13:10","price":4820},{"date":"1397/03/08 13:20","price":4777},{"date":"1397/03/08 13:30","price":4778},{"date":"1397/03/08 13:40","price":4774},{"date":"1397/03/08 13:50","price":4804},{"date":"1397/03/08 14:00","price":4833},{"date":"1397/03/08 14:20","price":4814},{"date":"1397/03/08 14:40","price":4793},{"date":"1397/03/08 15:00","price":4794},{"date":"1397/03/08 15:20","price":4792},{"date":"1397/03/08 15:30","price":4795},{"date":"1397/03/08 15:40","price":4801},{"date":"1397/03/08 15:50","price":4796},{"date":"1397/03/08 16:00","price":4803},{"date":"1397/03/08 16:10","price":4805},{"date":"1397/03/08 16:20","price":4811},{"date":"1397/03/08 17:10","price":4809},{"date":"1397/03/08 17:20","price":4824},{"date":"1397/03/08 17:30","price":4828},{"date":"1397/03/08 18:00","price":4829},{"date":"1397/03/08 18:10","price":4826},{"date":"1397/03/08 18:20","price":4818},{"date":"1397/03/08 18:30","price":4820},{"date":"1397/03/08 18:40","price":4823},{"date":"1397/03/08 18:50","price":4825},{"date":"1397/03/08 19:00","price":4815},{"date":"1397/03/08 19:10","price":4809},{"date":"1397/03/08 19:30","price":4819},{"date":"1397/03/08 19:40","price":4800},{"date":"1397/03/08 19:50","price":4803},{"date":"1397/03/08 20:10","price":4807},{"date":"1397/03/08 20:20","price":4804}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398