کمترین: 
967
بیشترین: 
999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
974
زمان: 
3/8 20:20
قیمت یوان چین امروز 8 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 974 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":998},{"date":"1397/03/08 10:40","price":999},{"date":"1397/03/08 10:50","price":998},{"date":"1397/03/08 11:00","price":999},{"date":"1397/03/08 11:10","price":998},{"date":"1397/03/08 11:40","price":999},{"date":"1397/03/08 11:50","price":985},{"date":"1397/03/08 12:00","price":987},{"date":"1397/03/08 12:20","price":988},{"date":"1397/03/08 12:30","price":987},{"date":"1397/03/08 12:40","price":997},{"date":"1397/03/08 12:50","price":994},{"date":"1397/03/08 13:00","price":977},{"date":"1397/03/08 13:20","price":967},{"date":"1397/03/08 13:30","price":968},{"date":"1397/03/08 13:40","price":967},{"date":"1397/03/08 13:50","price":974},{"date":"1397/03/08 14:00","price":980},{"date":"1397/03/08 14:20","price":974},{"date":"1397/03/08 14:40","price":971},{"date":"1397/03/08 15:00","price":972},{"date":"1397/03/08 15:30","price":973},{"date":"1397/03/08 15:40","price":975},{"date":"1397/03/08 15:50","price":974},{"date":"1397/03/08 16:00","price":976},{"date":"1397/03/08 16:20","price":977},{"date":"1397/03/08 16:50","price":976},{"date":"1397/03/08 17:10","price":975},{"date":"1397/03/08 17:20","price":978},{"date":"1397/03/08 17:40","price":979},{"date":"1397/03/08 18:00","price":978},{"date":"1397/03/08 18:20","price":977},{"date":"1397/03/08 18:40","price":978},{"date":"1397/03/08 18:50","price":979},{"date":"1397/03/08 19:00","price":976},{"date":"1397/03/08 19:10","price":975},{"date":"1397/03/08 19:30","price":976},{"date":"1397/03/08 19:40","price":972},{"date":"1397/03/08 19:50","price":973},{"date":"1397/03/08 20:10","price":975},{"date":"1397/03/08 20:20","price":974}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398