کمترین: 
1351
بیشترین: 
1406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1367
زمان: 
3/8 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 8 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":1405},{"date":"1397/03/08 10:40","price":1406},{"date":"1397/03/08 10:50","price":1401},{"date":"1397/03/08 11:00","price":1400},{"date":"1397/03/08 11:10","price":1398},{"date":"1397/03/08 11:20","price":1392},{"date":"1397/03/08 11:30","price":1393},{"date":"1397/03/08 11:40","price":1396},{"date":"1397/03/08 11:50","price":1379},{"date":"1397/03/08 12:10","price":1378},{"date":"1397/03/08 12:20","price":1377},{"date":"1397/03/08 12:30","price":1394},{"date":"1397/03/08 12:40","price":1397},{"date":"1397/03/08 12:50","price":1392},{"date":"1397/03/08 13:00","price":1369},{"date":"1397/03/08 13:10","price":1366},{"date":"1397/03/08 13:20","price":1351},{"date":"1397/03/08 13:30","price":1353},{"date":"1397/03/08 13:40","price":1351},{"date":"1397/03/08 13:50","price":1366},{"date":"1397/03/08 14:00","price":1368},{"date":"1397/03/08 14:20","price":1361},{"date":"1397/03/08 14:40","price":1356},{"date":"1397/03/08 15:00","price":1354},{"date":"1397/03/08 15:30","price":1352},{"date":"1397/03/08 15:40","price":1353},{"date":"1397/03/08 15:50","price":1351},{"date":"1397/03/08 16:00","price":1354},{"date":"1397/03/08 16:10","price":1358},{"date":"1397/03/08 16:40","price":1357},{"date":"1397/03/08 16:50","price":1361},{"date":"1397/03/08 17:10","price":1356},{"date":"1397/03/08 17:20","price":1365},{"date":"1397/03/08 17:30","price":1369},{"date":"1397/03/08 17:40","price":1368},{"date":"1397/03/08 18:00","price":1369},{"date":"1397/03/08 18:10","price":1367},{"date":"1397/03/08 18:20","price":1365},{"date":"1397/03/08 18:30","price":1369},{"date":"1397/03/08 18:40","price":1371},{"date":"1397/03/08 19:00","price":1377},{"date":"1397/03/08 19:30","price":1373},{"date":"1397/03/08 19:40","price":1367},{"date":"1397/03/08 19:50","price":1368},{"date":"1397/03/08 20:00","price":1367},{"date":"1397/03/08 20:10","price":1370},{"date":"1397/03/08 20:20","price":1367}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399