کمترین: 
1681
بیشترین: 
1735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1692
زمان: 
3/8 20:20
قیمت درهم امارات امروز 8 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1692 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":1734},{"date":"1397/03/08 10:50","price":1732},{"date":"1397/03/08 11:00","price":1733},{"date":"1397/03/08 11:10","price":1734},{"date":"1397/03/08 11:40","price":1735},{"date":"1397/03/08 11:50","price":1711},{"date":"1397/03/08 12:00","price":1713},{"date":"1397/03/08 12:10","price":1712},{"date":"1397/03/08 12:20","price":1714},{"date":"1397/03/08 12:30","price":1715},{"date":"1397/03/08 12:40","price":1732},{"date":"1397/03/08 12:50","price":1727},{"date":"1397/03/08 13:00","price":1697},{"date":"1397/03/08 13:10","price":1696},{"date":"1397/03/08 13:20","price":1681},{"date":"1397/03/08 13:30","price":1682},{"date":"1397/03/08 13:40","price":1681},{"date":"1397/03/08 13:50","price":1692},{"date":"1397/03/08 14:00","price":1703},{"date":"1397/03/08 14:20","price":1694},{"date":"1397/03/08 14:40","price":1688},{"date":"1397/03/08 15:00","price":1689},{"date":"1397/03/08 15:30","price":1691},{"date":"1397/03/08 15:40","price":1694},{"date":"1397/03/08 15:50","price":1693},{"date":"1397/03/08 16:00","price":1696},{"date":"1397/03/08 16:20","price":1697},{"date":"1397/03/08 16:40","price":1698},{"date":"1397/03/08 16:50","price":1697},{"date":"1397/03/08 17:10","price":1695},{"date":"1397/03/08 17:20","price":1699},{"date":"1397/03/08 17:30","price":1700},{"date":"1397/03/08 18:20","price":1698},{"date":"1397/03/08 18:40","price":1700},{"date":"1397/03/08 19:00","price":1697},{"date":"1397/03/08 19:10","price":1694},{"date":"1397/03/08 19:30","price":1697},{"date":"1397/03/08 19:40","price":1690},{"date":"1397/03/08 20:00","price":1691},{"date":"1397/03/08 20:10","price":1694},{"date":"1397/03/08 20:20","price":1692}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398