کمترین: 
2095000
بیشترین: 
2147500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2145000
زمان: 
3/8 22:30
قیمت سکه امامی امروز 8 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 2145000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:12","price":2095000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":2097500},{"date":"1397/03/08 12:06","price":2100000},{"date":"1397/03/08 12:30","price":2121500},{"date":"1397/03/08 12:36","price":2110000},{"date":"1397/03/08 12:48","price":2115000},{"date":"1397/03/08 13:18","price":2120000},{"date":"1397/03/08 13:36","price":2125000},{"date":"1397/03/08 13:48","price":2140000},{"date":"1397/03/08 14:00","price":2145000},{"date":"1397/03/08 14:24","price":2135000},{"date":"1397/03/08 14:42","price":2129000},{"date":"1397/03/08 15:00","price":2130000},{"date":"1397/03/08 15:30","price":2132500},{"date":"1397/03/08 15:36","price":2135000},{"date":"1397/03/08 15:54","price":2140000},{"date":"1397/03/08 16:54","price":2135000},{"date":"1397/03/08 17:36","price":2130000},{"date":"1397/03/08 19:00","price":2127500},{"date":"1397/03/08 19:06","price":2130000},{"date":"1397/03/08 20:06","price":2132500},{"date":"1397/03/08 20:18","price":2135000},{"date":"1397/03/08 21:18","price":2137500},{"date":"1397/03/08 21:30","price":2147500},{"date":"1397/03/08 22:30","price":2145000}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398