کمترین: 
670.13
بیشترین: 
677.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
672.63
زمان: 
3/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 672.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 05:08","price":675.38},{"date":"1397/03/08 05:32","price":674.25},{"date":"1397/03/08 06:00","price":672.25},{"date":"1397/03/08 06:32","price":672.63},{"date":"1397/03/08 07:00","price":673},{"date":"1397/03/08 07:32","price":673.13},{"date":"1397/03/08 08:00","price":673.25},{"date":"1397/03/08 08:32","price":672.5},{"date":"1397/03/08 09:00","price":673.25},{"date":"1397/03/08 09:32","price":673.38},{"date":"1397/03/08 10:00","price":673.25},{"date":"1397/03/08 10:32","price":672.38},{"date":"1397/03/08 11:00","price":672.63},{"date":"1397/03/08 11:32","price":671.63},{"date":"1397/03/08 12:00","price":672.13},{"date":"1397/03/08 13:00","price":671.38},{"date":"1397/03/08 13:32","price":670.25},{"date":"1397/03/08 14:00","price":670.75},{"date":"1397/03/08 14:32","price":671.63},{"date":"1397/03/08 15:00","price":674.88},{"date":"1397/03/08 15:32","price":673.13},{"date":"1397/03/08 16:00","price":673.25},{"date":"1397/03/08 16:32","price":673.88},{"date":"1397/03/08 17:00","price":675.63},{"date":"1397/03/08 17:32","price":677.13},{"date":"1397/03/08 18:00","price":676.63},{"date":"1397/03/08 18:32","price":675},{"date":"1397/03/08 19:00","price":674.38},{"date":"1397/03/08 20:00","price":673.88},{"date":"1397/03/08 20:32","price":671.25},{"date":"1397/03/08 21:00","price":670.13},{"date":"1397/03/08 21:32","price":671.38},{"date":"1397/03/08 22:32","price":671.88},{"date":"1397/03/08 23:00","price":673.63},{"date":"1397/03/08 23:32","price":672.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398