کمترین: 
74.84
بیشترین: 
76.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.45
زمان: 
3/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 75.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 05:08","price":75.92},{"date":"1397/03/08 05:32","price":75.69},{"date":"1397/03/08 06:00","price":75.44},{"date":"1397/03/08 06:32","price":75.57},{"date":"1397/03/08 07:00","price":75.64},{"date":"1397/03/08 07:32","price":75.65},{"date":"1397/03/08 08:00","price":75.67},{"date":"1397/03/08 08:32","price":75.58},{"date":"1397/03/08 09:00","price":75.67},{"date":"1397/03/08 09:32","price":75.69},{"date":"1397/03/08 10:00","price":75.67},{"date":"1397/03/08 10:32","price":75.58},{"date":"1397/03/08 11:00","price":75.62},{"date":"1397/03/08 11:32","price":75.48},{"date":"1397/03/08 12:00","price":75.56},{"date":"1397/03/08 12:32","price":75.55},{"date":"1397/03/08 13:00","price":75.51},{"date":"1397/03/08 13:32","price":75.3},{"date":"1397/03/08 14:00","price":75.42},{"date":"1397/03/08 14:32","price":75.54},{"date":"1397/03/08 15:00","price":75.97},{"date":"1397/03/08 15:32","price":75.78},{"date":"1397/03/08 16:00","price":75.75},{"date":"1397/03/08 16:32","price":75.8},{"date":"1397/03/08 17:00","price":76.03},{"date":"1397/03/08 17:32","price":76.16},{"date":"1397/03/08 18:00","price":76.06},{"date":"1397/03/08 18:32","price":75.84},{"date":"1397/03/08 19:00","price":75.81},{"date":"1397/03/08 19:32","price":75.73},{"date":"1397/03/08 20:00","price":75.61},{"date":"1397/03/08 20:32","price":75.09},{"date":"1397/03/08 21:00","price":74.84},{"date":"1397/03/08 21:32","price":75.01},{"date":"1397/03/08 22:00","price":75.12},{"date":"1397/03/08 22:32","price":75.22},{"date":"1397/03/08 23:00","price":75.53},{"date":"1397/03/08 23:32","price":75.45}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398