کمترین: 
2.869
بیشترین: 
2.987
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.899
زمان: 
3/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 2.899 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 03:00","price":2.98},{"date":"1397/03/08 03:32","price":2.979},{"date":"1397/03/08 04:00","price":2.975},{"date":"1397/03/08 05:08","price":2.974},{"date":"1397/03/08 05:32","price":2.975},{"date":"1397/03/08 06:00","price":2.972},{"date":"1397/03/08 06:32","price":2.97},{"date":"1397/03/08 07:32","price":2.971},{"date":"1397/03/08 08:00","price":2.972},{"date":"1397/03/08 08:32","price":2.971},{"date":"1397/03/08 09:00","price":2.973},{"date":"1397/03/08 09:32","price":2.976},{"date":"1397/03/08 10:32","price":2.977},{"date":"1397/03/08 11:00","price":2.975},{"date":"1397/03/08 11:32","price":2.977},{"date":"1397/03/08 12:00","price":2.978},{"date":"1397/03/08 12:32","price":2.979},{"date":"1397/03/08 13:00","price":2.978},{"date":"1397/03/08 13:32","price":2.976},{"date":"1397/03/08 14:00","price":2.984},{"date":"1397/03/08 14:32","price":2.983},{"date":"1397/03/08 15:00","price":2.982},{"date":"1397/03/08 15:32","price":2.987},{"date":"1397/03/08 16:00","price":2.975},{"date":"1397/03/08 16:32","price":2.967},{"date":"1397/03/08 17:00","price":2.927},{"date":"1397/03/08 17:32","price":2.917},{"date":"1397/03/08 18:00","price":2.891},{"date":"1397/03/08 18:32","price":2.893},{"date":"1397/03/08 19:00","price":2.891},{"date":"1397/03/08 19:32","price":2.883},{"date":"1397/03/08 20:00","price":2.887},{"date":"1397/03/08 20:32","price":2.869},{"date":"1397/03/08 21:00","price":2.871},{"date":"1397/03/08 21:32","price":2.879},{"date":"1397/03/08 22:00","price":2.89},{"date":"1397/03/08 22:32","price":2.893},{"date":"1397/03/08 23:00","price":2.903},{"date":"1397/03/08 23:32","price":2.899}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398