کمترین: 
2.1271
بیشترین: 
2.1601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1343
زمان: 
3/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 2.1343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 03:00","price":2.1362},{"date":"1397/03/08 03:32","price":2.136},{"date":"1397/03/08 04:00","price":2.1445},{"date":"1397/03/08 04:32","price":2.1456},{"date":"1397/03/08 05:08","price":2.1467},{"date":"1397/03/08 05:32","price":2.1429},{"date":"1397/03/08 06:00","price":2.138},{"date":"1397/03/08 06:32","price":2.1389},{"date":"1397/03/08 07:00","price":2.1398},{"date":"1397/03/08 07:32","price":2.1412},{"date":"1397/03/08 08:00","price":2.1407},{"date":"1397/03/08 08:32","price":2.1403},{"date":"1397/03/08 09:00","price":2.1421},{"date":"1397/03/08 09:32","price":2.1429},{"date":"1397/03/08 10:00","price":2.1423},{"date":"1397/03/08 10:32","price":2.1389},{"date":"1397/03/08 11:00","price":2.1396},{"date":"1397/03/08 11:32","price":2.1364},{"date":"1397/03/08 12:00","price":2.1374},{"date":"1397/03/08 12:32","price":2.1393},{"date":"1397/03/08 13:00","price":2.1416},{"date":"1397/03/08 13:32","price":2.1389},{"date":"1397/03/08 14:00","price":2.1397},{"date":"1397/03/08 14:32","price":2.1428},{"date":"1397/03/08 15:00","price":2.1546},{"date":"1397/03/08 15:32","price":2.1482},{"date":"1397/03/08 16:00","price":2.1486},{"date":"1397/03/08 17:00","price":2.1562},{"date":"1397/03/08 17:32","price":2.1601},{"date":"1397/03/08 18:00","price":2.157},{"date":"1397/03/08 18:32","price":2.1491},{"date":"1397/03/08 19:00","price":2.1532},{"date":"1397/03/08 19:32","price":2.1487},{"date":"1397/03/08 20:00","price":2.1433},{"date":"1397/03/08 20:32","price":2.1329},{"date":"1397/03/08 21:00","price":2.1271},{"date":"1397/03/08 21:32","price":2.1317},{"date":"1397/03/08 22:32","price":2.1341},{"date":"1397/03/08 23:00","price":2.1377},{"date":"1397/03/08 23:32","price":2.1343}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398