کمترین: 
2.1736
بیشترین: 
2.197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1803
زمان: 
3/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 2.1803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 03:00","price":2.1816},{"date":"1397/03/08 03:32","price":2.1818},{"date":"1397/03/08 04:00","price":2.1894},{"date":"1397/03/08 05:08","price":2.1927},{"date":"1397/03/08 05:32","price":2.1885},{"date":"1397/03/08 06:00","price":2.1831},{"date":"1397/03/08 06:32","price":2.1848},{"date":"1397/03/08 07:00","price":2.1851},{"date":"1397/03/08 07:32","price":2.185},{"date":"1397/03/08 08:00","price":2.1857},{"date":"1397/03/08 08:32","price":2.1837},{"date":"1397/03/08 09:00","price":2.1856},{"date":"1397/03/08 09:32","price":2.1864},{"date":"1397/03/08 10:00","price":2.1856},{"date":"1397/03/08 10:32","price":2.1825},{"date":"1397/03/08 11:00","price":2.1827},{"date":"1397/03/08 11:32","price":2.1798},{"date":"1397/03/08 12:00","price":2.1821},{"date":"1397/03/08 12:32","price":2.1819},{"date":"1397/03/08 13:00","price":2.1818},{"date":"1397/03/08 13:32","price":2.1783},{"date":"1397/03/08 14:00","price":2.1801},{"date":"1397/03/08 14:32","price":2.1824},{"date":"1397/03/08 15:00","price":2.1919},{"date":"1397/03/08 15:32","price":2.1867},{"date":"1397/03/08 16:00","price":2.1886},{"date":"1397/03/08 16:32","price":2.1882},{"date":"1397/03/08 17:00","price":2.194},{"date":"1397/03/08 17:32","price":2.197},{"date":"1397/03/08 18:00","price":2.1944},{"date":"1397/03/08 18:32","price":2.1884},{"date":"1397/03/08 19:00","price":2.1882},{"date":"1397/03/08 19:32","price":2.1881},{"date":"1397/03/08 20:00","price":2.185},{"date":"1397/03/08 20:32","price":2.1773},{"date":"1397/03/08 21:00","price":2.1736},{"date":"1397/03/08 21:32","price":2.1787},{"date":"1397/03/08 22:00","price":2.1781},{"date":"1397/03/08 22:32","price":2.1799},{"date":"1397/03/08 23:00","price":2.1841},{"date":"1397/03/08 23:32","price":2.1803}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398