کمترین: 
66.08
بیشترین: 
67.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.72
زمان: 
3/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 66.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 03:00","price":66.61},{"date":"1397/03/08 03:32","price":66.59},{"date":"1397/03/08 04:00","price":66.94},{"date":"1397/03/08 04:32","price":66.97},{"date":"1397/03/08 05:08","price":67.06},{"date":"1397/03/08 05:32","price":66.97},{"date":"1397/03/08 06:00","price":66.75},{"date":"1397/03/08 06:32","price":66.84},{"date":"1397/03/08 07:00","price":66.81},{"date":"1397/03/08 08:00","price":66.83},{"date":"1397/03/08 08:32","price":66.75},{"date":"1397/03/08 09:00","price":66.78},{"date":"1397/03/08 09:32","price":66.83},{"date":"1397/03/08 10:32","price":66.72},{"date":"1397/03/08 11:00","price":66.83},{"date":"1397/03/08 11:32","price":66.72},{"date":"1397/03/08 12:32","price":66.67},{"date":"1397/03/08 13:00","price":66.69},{"date":"1397/03/08 13:32","price":66.5},{"date":"1397/03/08 14:00","price":66.42},{"date":"1397/03/08 14:32","price":66.55},{"date":"1397/03/08 15:00","price":67.11},{"date":"1397/03/08 15:32","price":66.91},{"date":"1397/03/08 16:00","price":66.92},{"date":"1397/03/08 17:00","price":67.06},{"date":"1397/03/08 17:32","price":67.22},{"date":"1397/03/08 18:00","price":67.11},{"date":"1397/03/08 18:32","price":66.94},{"date":"1397/03/08 19:00","price":66.97},{"date":"1397/03/08 19:32","price":66.92},{"date":"1397/03/08 20:00","price":66.8},{"date":"1397/03/08 20:32","price":66.41},{"date":"1397/03/08 21:00","price":66.08},{"date":"1397/03/08 21:32","price":66.27},{"date":"1397/03/08 22:00","price":66.41},{"date":"1397/03/08 22:32","price":66.53},{"date":"1397/03/08 23:00","price":66.74},{"date":"1397/03/08 23:32","price":66.72}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398