کمترین: 
923000
بیشترین: 
949500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
947300
زمان: 
3/8 22:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 947300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 00:55","price":923000},{"date":"1397/03/08 01:05","price":925200},{"date":"1397/03/08 11:55","price":927400},{"date":"1397/03/08 12:30","price":933200},{"date":"1397/03/08 12:35","price":934100},{"date":"1397/03/08 13:15","price":936300},{"date":"1397/03/08 13:35","price":940700},{"date":"1397/03/08 13:45","price":945100},{"date":"1397/03/08 13:55","price":947300},{"date":"1397/03/08 14:25","price":942900},{"date":"1397/03/08 14:40","price":940700},{"date":"1397/03/08 15:25","price":942900},{"date":"1397/03/08 15:55","price":945100},{"date":"1397/03/08 16:50","price":942900},{"date":"1397/03/08 17:40","price":940700},{"date":"1397/03/08 18:55","price":938500},{"date":"1397/03/08 19:05","price":940700},{"date":"1397/03/08 20:15","price":942900},{"date":"1397/03/08 21:30","price":949500},{"date":"1397/03/08 22:25","price":947300}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398