کمترین: 
903100
بیشترین: 
918600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
916400
زمان: 
3/7 19:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 7 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 916400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 11:40","price":903100},{"date":"1397/03/07 12:15","price":905400},{"date":"1397/03/07 12:20","price":906700},{"date":"1397/03/07 12:35","price":907600},{"date":"1397/03/07 12:55","price":906700},{"date":"1397/03/07 13:25","price":905400},{"date":"1397/03/07 13:35","price":906700},{"date":"1397/03/07 14:00","price":907600},{"date":"1397/03/07 14:45","price":908400},{"date":"1397/03/07 14:55","price":908900},{"date":"1397/03/07 15:05","price":907600},{"date":"1397/03/07 15:15","price":912000},{"date":"1397/03/07 16:55","price":911100},{"date":"1397/03/07 17:05","price":913300},{"date":"1397/03/07 17:15","price":915100},{"date":"1397/03/07 17:25","price":918600},{"date":"1397/03/07 17:45","price":916400},{"date":"1397/03/07 17:55","price":913300},{"date":"1397/03/07 18:05","price":914200},{"date":"1397/03/07 19:55","price":916400}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398