کمترین: 
196
بیشترین: 
201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
198
زمان: 
3/7 20:10
قیمت بات تایلند امروز 7 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 خرداد 1397 , 198 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":200},{"date":"1397/03/07 11:10","price":201},{"date":"1397/03/07 11:20","price":200},{"date":"1397/03/07 12:40","price":201},{"date":"1397/03/07 12:50","price":200},{"date":"1397/03/07 14:00","price":201},{"date":"1397/03/07 14:10","price":200},{"date":"1397/03/07 15:00","price":201},{"date":"1397/03/07 15:10","price":200},{"date":"1397/03/07 15:20","price":201},{"date":"1397/03/07 15:40","price":196},{"date":"1397/03/07 17:20","price":197},{"date":"1397/03/07 17:40","price":198},{"date":"1397/03/07 17:50","price":197},{"date":"1397/03/07 18:00","price":196},{"date":"1397/03/07 19:20","price":197},{"date":"1397/03/07 20:10","price":198}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398