کمترین: 
4683
بیشترین: 
4807
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4728
زمان: 
3/7 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 خرداد 1397 , 4728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":4789},{"date":"1397/03/07 10:40","price":4788},{"date":"1397/03/07 10:50","price":4794},{"date":"1397/03/07 11:10","price":4792},{"date":"1397/03/07 11:20","price":4791},{"date":"1397/03/07 11:40","price":4789},{"date":"1397/03/07 12:00","price":4783},{"date":"1397/03/07 12:20","price":4787},{"date":"1397/03/07 12:40","price":4791},{"date":"1397/03/07 13:00","price":4786},{"date":"1397/03/07 13:20","price":4785},{"date":"1397/03/07 13:30","price":4778},{"date":"1397/03/07 13:40","price":4787},{"date":"1397/03/07 14:00","price":4789},{"date":"1397/03/07 14:10","price":4786},{"date":"1397/03/07 14:30","price":4785},{"date":"1397/03/07 14:40","price":4787},{"date":"1397/03/07 14:50","price":4785},{"date":"1397/03/07 15:00","price":4790},{"date":"1397/03/07 15:10","price":4784},{"date":"1397/03/07 15:20","price":4805},{"date":"1397/03/07 15:30","price":4807},{"date":"1397/03/07 15:40","price":4687},{"date":"1397/03/07 16:00","price":4688},{"date":"1397/03/07 16:10","price":4686},{"date":"1397/03/07 16:20","price":4685},{"date":"1397/03/07 16:40","price":4684},{"date":"1397/03/07 16:50","price":4683},{"date":"1397/03/07 17:10","price":4687},{"date":"1397/03/07 17:20","price":4700},{"date":"1397/03/07 17:30","price":4705},{"date":"1397/03/07 17:40","price":4716},{"date":"1397/03/07 17:50","price":4712},{"date":"1397/03/07 18:00","price":4693},{"date":"1397/03/07 18:10","price":4692},{"date":"1397/03/07 18:20","price":4696},{"date":"1397/03/07 18:40","price":4693},{"date":"1397/03/07 18:50","price":4692},{"date":"1397/03/07 19:00","price":4693},{"date":"1397/03/07 19:10","price":4694},{"date":"1397/03/07 19:20","price":4717},{"date":"1397/03/07 19:30","price":4719},{"date":"1397/03/07 19:40","price":4718},{"date":"1397/03/07 19:50","price":4717},{"date":"1397/03/07 20:00","price":4724},{"date":"1397/03/07 20:10","price":4727},{"date":"1397/03/07 20:20","price":4728}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398