کمترین: 
981
بیشترین: 
1010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
990
زمان: 
3/7 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 7 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 990 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":1009},{"date":"1397/03/07 10:50","price":1010},{"date":"1397/03/07 11:10","price":1009},{"date":"1397/03/07 11:20","price":1008},{"date":"1397/03/07 12:00","price":1006},{"date":"1397/03/07 12:40","price":1007},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1006},{"date":"1397/03/07 13:30","price":1004},{"date":"1397/03/07 13:40","price":1006},{"date":"1397/03/07 13:50","price":1005},{"date":"1397/03/07 14:30","price":1004},{"date":"1397/03/07 14:40","price":1005},{"date":"1397/03/07 14:50","price":1004},{"date":"1397/03/07 15:10","price":1003},{"date":"1397/03/07 15:20","price":1007},{"date":"1397/03/07 15:30","price":1008},{"date":"1397/03/07 15:40","price":983},{"date":"1397/03/07 16:10","price":982},{"date":"1397/03/07 16:20","price":981},{"date":"1397/03/07 17:10","price":983},{"date":"1397/03/07 17:20","price":985},{"date":"1397/03/07 17:40","price":986},{"date":"1397/03/07 18:00","price":981},{"date":"1397/03/07 18:10","price":982},{"date":"1397/03/07 18:20","price":983},{"date":"1397/03/07 18:30","price":982},{"date":"1397/03/07 18:50","price":983},{"date":"1397/03/07 19:00","price":982},{"date":"1397/03/07 19:20","price":987},{"date":"1397/03/07 19:30","price":988},{"date":"1397/03/07 20:00","price":989},{"date":"1397/03/07 20:10","price":990}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398