کمترین: 
1675
بیشترین: 
1720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1692
زمان: 
3/7 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 7 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1692 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":1716},{"date":"1397/03/07 10:50","price":1718},{"date":"1397/03/07 11:10","price":1712},{"date":"1397/03/07 11:20","price":1710},{"date":"1397/03/07 11:40","price":1711},{"date":"1397/03/07 12:00","price":1710},{"date":"1397/03/07 12:40","price":1713},{"date":"1397/03/07 12:50","price":1712},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1711},{"date":"1397/03/07 13:20","price":1712},{"date":"1397/03/07 13:30","price":1709},{"date":"1397/03/07 13:40","price":1712},{"date":"1397/03/07 13:50","price":1711},{"date":"1397/03/07 14:00","price":1712},{"date":"1397/03/07 14:10","price":1710},{"date":"1397/03/07 15:00","price":1713},{"date":"1397/03/07 15:10","price":1711},{"date":"1397/03/07 15:20","price":1718},{"date":"1397/03/07 15:30","price":1720},{"date":"1397/03/07 15:40","price":1676},{"date":"1397/03/07 16:40","price":1675},{"date":"1397/03/07 16:50","price":1676},{"date":"1397/03/07 17:00","price":1675},{"date":"1397/03/07 17:10","price":1677},{"date":"1397/03/07 17:20","price":1682},{"date":"1397/03/07 17:30","price":1683},{"date":"1397/03/07 17:40","price":1687},{"date":"1397/03/07 18:00","price":1681},{"date":"1397/03/07 18:40","price":1680},{"date":"1397/03/07 19:20","price":1688},{"date":"1397/03/07 19:30","price":1690},{"date":"1397/03/07 19:40","price":1689},{"date":"1397/03/07 20:00","price":1691},{"date":"1397/03/07 20:10","price":1692}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398