کمترین: 
714
بیشترین: 
736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720
زمان: 
3/7 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 7 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 خرداد 1397 , 720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":734},{"date":"1397/03/07 10:40","price":735},{"date":"1397/03/07 10:50","price":736},{"date":"1397/03/07 11:20","price":734},{"date":"1397/03/07 11:40","price":735},{"date":"1397/03/07 12:00","price":734},{"date":"1397/03/07 13:00","price":733},{"date":"1397/03/07 13:10","price":732},{"date":"1397/03/07 13:20","price":731},{"date":"1397/03/07 13:30","price":730},{"date":"1397/03/07 13:40","price":731},{"date":"1397/03/07 13:50","price":730},{"date":"1397/03/07 14:00","price":731},{"date":"1397/03/07 14:10","price":730},{"date":"1397/03/07 15:20","price":732},{"date":"1397/03/07 15:30","price":733},{"date":"1397/03/07 15:40","price":716},{"date":"1397/03/07 16:10","price":715},{"date":"1397/03/07 16:20","price":714},{"date":"1397/03/07 17:10","price":715},{"date":"1397/03/07 17:20","price":716},{"date":"1397/03/07 17:30","price":717},{"date":"1397/03/07 17:40","price":718},{"date":"1397/03/07 17:50","price":717},{"date":"1397/03/07 18:00","price":714},{"date":"1397/03/07 18:20","price":715},{"date":"1397/03/07 18:50","price":714},{"date":"1397/03/07 19:10","price":715},{"date":"1397/03/07 19:20","price":718},{"date":"1397/03/07 19:30","price":720},{"date":"1397/03/07 19:40","price":719},{"date":"1397/03/07 19:50","price":718},{"date":"1397/03/07 20:00","price":720}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398