کمترین: 
6316
بیشترین: 
6492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6386
زمان: 
3/7 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 6386 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":6463},{"date":"1397/03/07 10:40","price":6464},{"date":"1397/03/07 10:50","price":6469},{"date":"1397/03/07 11:10","price":6470},{"date":"1397/03/07 11:20","price":6468},{"date":"1397/03/07 11:40","price":6467},{"date":"1397/03/07 12:00","price":6453},{"date":"1397/03/07 12:20","price":6460},{"date":"1397/03/07 12:40","price":6469},{"date":"1397/03/07 12:50","price":6471},{"date":"1397/03/07 13:00","price":6462},{"date":"1397/03/07 13:20","price":6460},{"date":"1397/03/07 13:30","price":6453},{"date":"1397/03/07 13:40","price":6464},{"date":"1397/03/07 14:00","price":6466},{"date":"1397/03/07 14:10","price":6462},{"date":"1397/03/07 14:40","price":6460},{"date":"1397/03/07 14:50","price":6461},{"date":"1397/03/07 15:00","price":6467},{"date":"1397/03/07 15:20","price":6488},{"date":"1397/03/07 15:30","price":6492},{"date":"1397/03/07 15:40","price":6331},{"date":"1397/03/07 16:00","price":6324},{"date":"1397/03/07 16:10","price":6322},{"date":"1397/03/07 16:20","price":6316},{"date":"1397/03/07 16:40","price":6319},{"date":"1397/03/07 16:50","price":6317},{"date":"1397/03/07 17:10","price":6325},{"date":"1397/03/07 17:20","price":6338},{"date":"1397/03/07 17:30","price":6344},{"date":"1397/03/07 17:40","price":6358},{"date":"1397/03/07 17:50","price":6357},{"date":"1397/03/07 18:00","price":6328},{"date":"1397/03/07 18:20","price":6334},{"date":"1397/03/07 18:30","price":6336},{"date":"1397/03/07 18:40","price":6332},{"date":"1397/03/07 18:50","price":6334},{"date":"1397/03/07 19:00","price":6332},{"date":"1397/03/07 19:20","price":6366},{"date":"1397/03/07 19:30","price":6371},{"date":"1397/03/07 19:40","price":6373},{"date":"1397/03/07 19:50","price":6374},{"date":"1397/03/07 20:00","price":6382},{"date":"1397/03/07 20:10","price":6386}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398