کمترین: 
4836
بیشترین: 
4966
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4876
زمان: 
3/7 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 خرداد 1397 , 4876 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":4937},{"date":"1397/03/07 10:40","price":4938},{"date":"1397/03/07 10:50","price":4944},{"date":"1397/03/07 11:10","price":4943},{"date":"1397/03/07 11:20","price":4946},{"date":"1397/03/07 11:40","price":4941},{"date":"1397/03/07 12:00","price":4935},{"date":"1397/03/07 12:20","price":4936},{"date":"1397/03/07 12:40","price":4942},{"date":"1397/03/07 12:50","price":4943},{"date":"1397/03/07 13:00","price":4936},{"date":"1397/03/07 13:10","price":4938},{"date":"1397/03/07 13:20","price":4932},{"date":"1397/03/07 13:30","price":4928},{"date":"1397/03/07 13:40","price":4938},{"date":"1397/03/07 13:50","price":4936},{"date":"1397/03/07 14:00","price":4942},{"date":"1397/03/07 14:10","price":4939},{"date":"1397/03/07 14:30","price":4940},{"date":"1397/03/07 14:50","price":4938},{"date":"1397/03/07 15:00","price":4942},{"date":"1397/03/07 15:10","price":4936},{"date":"1397/03/07 15:20","price":4962},{"date":"1397/03/07 15:30","price":4966},{"date":"1397/03/07 15:40","price":4844},{"date":"1397/03/07 16:00","price":4839},{"date":"1397/03/07 16:10","price":4840},{"date":"1397/03/07 16:20","price":4837},{"date":"1397/03/07 16:40","price":4836},{"date":"1397/03/07 17:00","price":4839},{"date":"1397/03/07 17:10","price":4844},{"date":"1397/03/07 17:20","price":4853},{"date":"1397/03/07 17:30","price":4858},{"date":"1397/03/07 17:40","price":4872},{"date":"1397/03/07 17:50","price":4868},{"date":"1397/03/07 18:00","price":4849},{"date":"1397/03/07 18:10","price":4846},{"date":"1397/03/07 18:20","price":4853},{"date":"1397/03/07 18:30","price":4851},{"date":"1397/03/07 18:50","price":4846},{"date":"1397/03/07 19:00","price":4850},{"date":"1397/03/07 19:10","price":4849},{"date":"1397/03/07 19:20","price":4867},{"date":"1397/03/07 19:30","price":4866},{"date":"1397/03/07 19:40","price":4868},{"date":"1397/03/07 19:50","price":4866},{"date":"1397/03/07 20:00","price":4873},{"date":"1397/03/07 20:10","price":4874},{"date":"1397/03/07 20:20","price":4876}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399