کمترین: 
1368
بیشترین: 
1410
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1387
زمان: 
3/7 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 7 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1387 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":1372},{"date":"1397/03/07 10:40","price":1374},{"date":"1397/03/07 10:50","price":1378},{"date":"1397/03/07 11:10","price":1387},{"date":"1397/03/07 11:20","price":1385},{"date":"1397/03/07 11:40","price":1384},{"date":"1397/03/07 12:00","price":1380},{"date":"1397/03/07 12:20","price":1379},{"date":"1397/03/07 12:40","price":1380},{"date":"1397/03/07 12:50","price":1377},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1375},{"date":"1397/03/07 13:10","price":1376},{"date":"1397/03/07 13:20","price":1379},{"date":"1397/03/07 13:30","price":1382},{"date":"1397/03/07 13:40","price":1388},{"date":"1397/03/07 13:50","price":1395},{"date":"1397/03/07 14:00","price":1399},{"date":"1397/03/07 14:10","price":1401},{"date":"1397/03/07 14:30","price":1405},{"date":"1397/03/07 14:40","price":1402},{"date":"1397/03/07 14:50","price":1404},{"date":"1397/03/07 15:10","price":1402},{"date":"1397/03/07 15:20","price":1408},{"date":"1397/03/07 15:30","price":1410},{"date":"1397/03/07 15:40","price":1378},{"date":"1397/03/07 16:10","price":1375},{"date":"1397/03/07 16:20","price":1373},{"date":"1397/03/07 16:40","price":1371},{"date":"1397/03/07 16:50","price":1368},{"date":"1397/03/07 17:10","price":1369},{"date":"1397/03/07 17:20","price":1374},{"date":"1397/03/07 17:40","price":1379},{"date":"1397/03/07 17:50","price":1375},{"date":"1397/03/07 18:00","price":1370},{"date":"1397/03/07 18:40","price":1369},{"date":"1397/03/07 18:50","price":1368},{"date":"1397/03/07 19:00","price":1371},{"date":"1397/03/07 19:10","price":1369},{"date":"1397/03/07 19:20","price":1375},{"date":"1397/03/07 19:30","price":1377},{"date":"1397/03/07 19:50","price":1380},{"date":"1397/03/07 20:00","price":1385},{"date":"1397/03/07 20:20","price":1387}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398