کمترین: 
1700
بیشترین: 
1745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1717
زمان: 
3/7 20:10
قیمت درهم امارات امروز 7 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":1734},{"date":"1397/03/07 10:50","price":1737},{"date":"1397/03/07 11:10","price":1738},{"date":"1397/03/07 11:20","price":1736},{"date":"1397/03/07 12:00","price":1734},{"date":"1397/03/07 12:20","price":1735},{"date":"1397/03/07 12:40","price":1738},{"date":"1397/03/07 12:50","price":1737},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1735},{"date":"1397/03/07 13:10","price":1736},{"date":"1397/03/07 13:20","price":1734},{"date":"1397/03/07 13:30","price":1733},{"date":"1397/03/07 13:40","price":1736},{"date":"1397/03/07 13:50","price":1735},{"date":"1397/03/07 14:00","price":1738},{"date":"1397/03/07 14:10","price":1736},{"date":"1397/03/07 14:30","price":1735},{"date":"1397/03/07 15:00","price":1738},{"date":"1397/03/07 15:10","price":1736},{"date":"1397/03/07 15:20","price":1744},{"date":"1397/03/07 15:30","price":1745},{"date":"1397/03/07 15:40","price":1701},{"date":"1397/03/07 16:20","price":1700},{"date":"1397/03/07 17:10","price":1702},{"date":"1397/03/07 17:20","price":1706},{"date":"1397/03/07 17:30","price":1708},{"date":"1397/03/07 17:40","price":1713},{"date":"1397/03/07 17:50","price":1711},{"date":"1397/03/07 18:00","price":1704},{"date":"1397/03/07 18:20","price":1705},{"date":"1397/03/07 18:30","price":1706},{"date":"1397/03/07 18:50","price":1704},{"date":"1397/03/07 19:10","price":1705},{"date":"1397/03/07 19:20","price":1713},{"date":"1397/03/07 19:30","price":1714},{"date":"1397/03/07 20:00","price":1716},{"date":"1397/03/07 20:10","price":1717}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398