کمترین: 
7307
بیشترین: 
7524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7378
زمان: 
3/7 20:20
قیمت یورو امروز 7 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 خرداد 1397 , 7378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":7512},{"date":"1397/03/07 10:40","price":7513},{"date":"1397/03/07 10:50","price":7524},{"date":"1397/03/07 11:10","price":7521},{"date":"1397/03/07 11:20","price":7511},{"date":"1397/03/07 11:40","price":7509},{"date":"1397/03/07 12:00","price":7499},{"date":"1397/03/07 12:40","price":7510},{"date":"1397/03/07 12:50","price":7504},{"date":"1397/03/07 13:00","price":7499},{"date":"1397/03/07 13:10","price":7500},{"date":"1397/03/07 13:20","price":7494},{"date":"1397/03/07 13:30","price":7479},{"date":"1397/03/07 13:40","price":7492},{"date":"1397/03/07 13:50","price":7488},{"date":"1397/03/07 14:00","price":7496},{"date":"1397/03/07 14:10","price":7482},{"date":"1397/03/07 14:30","price":7481},{"date":"1397/03/07 14:40","price":7486},{"date":"1397/03/07 14:50","price":7484},{"date":"1397/03/07 15:00","price":7495},{"date":"1397/03/07 15:10","price":7472},{"date":"1397/03/07 15:20","price":7501},{"date":"1397/03/07 15:30","price":7506},{"date":"1397/03/07 15:40","price":7319},{"date":"1397/03/07 16:00","price":7326},{"date":"1397/03/07 16:10","price":7325},{"date":"1397/03/07 16:20","price":7312},{"date":"1397/03/07 16:40","price":7311},{"date":"1397/03/07 16:50","price":7307},{"date":"1397/03/07 17:10","price":7317},{"date":"1397/03/07 17:20","price":7334},{"date":"1397/03/07 17:30","price":7345},{"date":"1397/03/07 17:40","price":7364},{"date":"1397/03/07 17:50","price":7343},{"date":"1397/03/07 18:00","price":7310},{"date":"1397/03/07 18:10","price":7308},{"date":"1397/03/07 18:20","price":7320},{"date":"1397/03/07 18:40","price":7322},{"date":"1397/03/07 18:50","price":7319},{"date":"1397/03/07 19:00","price":7315},{"date":"1397/03/07 19:10","price":7320},{"date":"1397/03/07 19:20","price":7355},{"date":"1397/03/07 19:30","price":7362},{"date":"1397/03/07 20:00","price":7368},{"date":"1397/03/07 20:10","price":7377},{"date":"1397/03/07 20:20","price":7378}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398