کمترین: 
2.944
بیشترین: 
2.996
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.986
زمان: 
3/7 22:00
قیمت گاز طبیعی امروز 7 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 2.986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 05:00","price":2.965},{"date":"1397/03/07 05:32","price":2.963},{"date":"1397/03/07 06:00","price":2.961},{"date":"1397/03/07 06:32","price":2.955},{"date":"1397/03/07 07:00","price":2.953},{"date":"1397/03/07 08:00","price":2.955},{"date":"1397/03/07 09:00","price":2.954},{"date":"1397/03/07 09:32","price":2.95},{"date":"1397/03/07 10:32","price":2.949},{"date":"1397/03/07 11:00","price":2.946},{"date":"1397/03/07 11:32","price":2.951},{"date":"1397/03/07 12:00","price":2.956},{"date":"1397/03/07 12:32","price":2.958},{"date":"1397/03/07 13:00","price":2.951},{"date":"1397/03/07 13:32","price":2.95},{"date":"1397/03/07 14:32","price":2.946},{"date":"1397/03/07 15:00","price":2.944},{"date":"1397/03/07 15:32","price":2.946},{"date":"1397/03/07 16:00","price":2.945},{"date":"1397/03/07 16:32","price":2.948},{"date":"1397/03/07 17:00","price":2.947},{"date":"1397/03/07 17:32","price":2.949},{"date":"1397/03/07 18:00","price":2.96},{"date":"1397/03/07 18:32","price":2.979},{"date":"1397/03/07 19:00","price":2.995},{"date":"1397/03/07 19:32","price":2.996},{"date":"1397/03/07 20:00","price":2.987},{"date":"1397/03/07 22:00","price":2.986}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398