کمترین: 
2.1284
بیشترین: 
2.1635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1346
زمان: 
3/7 22:00
قیمت بنزین امروز 7 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 2.1346 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 05:00","price":2.1635},{"date":"1397/03/07 05:32","price":2.1625},{"date":"1397/03/07 06:00","price":2.1502},{"date":"1397/03/07 06:32","price":2.1356},{"date":"1397/03/07 07:00","price":2.1418},{"date":"1397/03/07 07:32","price":2.1431},{"date":"1397/03/07 08:00","price":2.1421},{"date":"1397/03/07 08:32","price":2.1412},{"date":"1397/03/07 09:00","price":2.1425},{"date":"1397/03/07 09:32","price":2.1431},{"date":"1397/03/07 10:00","price":2.1444},{"date":"1397/03/07 10:32","price":2.1465},{"date":"1397/03/07 11:00","price":2.1468},{"date":"1397/03/07 11:32","price":2.1579},{"date":"1397/03/07 12:00","price":2.1496},{"date":"1397/03/07 12:32","price":2.1477},{"date":"1397/03/07 13:00","price":2.1425},{"date":"1397/03/07 13:32","price":2.1463},{"date":"1397/03/07 14:08","price":2.1449},{"date":"1397/03/07 14:32","price":2.1476},{"date":"1397/03/07 15:00","price":2.1437},{"date":"1397/03/07 15:32","price":2.1418},{"date":"1397/03/07 16:00","price":2.1409},{"date":"1397/03/07 16:32","price":2.1426},{"date":"1397/03/07 17:00","price":2.1446},{"date":"1397/03/07 17:32","price":2.1419},{"date":"1397/03/07 18:00","price":2.1358},{"date":"1397/03/07 18:32","price":2.1296},{"date":"1397/03/07 19:00","price":2.1373},{"date":"1397/03/07 19:32","price":2.1284},{"date":"1397/03/07 20:00","price":2.132},{"date":"1397/03/07 20:32","price":2.1315},{"date":"1397/03/07 21:00","price":2.132},{"date":"1397/03/07 21:32","price":2.1363},{"date":"1397/03/07 22:00","price":2.1346}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398