کمترین: 
666.38
بیشترین: 
676.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
671.5
زمان: 
3/7 22:00
قیمت گازوئیل امروز 7 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 671.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 05:00","price":676},{"date":"1397/03/07 05:32","price":676.13},{"date":"1397/03/07 06:00","price":672.13},{"date":"1397/03/07 06:32","price":666.38},{"date":"1397/03/07 07:00","price":669},{"date":"1397/03/07 07:32","price":669.75},{"date":"1397/03/07 08:00","price":669.88},{"date":"1397/03/07 08:32","price":669.63},{"date":"1397/03/07 09:00","price":670.5},{"date":"1397/03/07 09:32","price":670.38},{"date":"1397/03/07 10:00","price":670.75},{"date":"1397/03/07 10:32","price":671},{"date":"1397/03/07 11:00","price":671.13},{"date":"1397/03/07 11:32","price":675.5},{"date":"1397/03/07 12:00","price":672.75},{"date":"1397/03/07 12:32","price":672.38},{"date":"1397/03/07 13:00","price":671},{"date":"1397/03/07 13:32","price":672.38},{"date":"1397/03/07 14:08","price":671.63},{"date":"1397/03/07 14:32","price":672.13},{"date":"1397/03/07 15:00","price":671.38},{"date":"1397/03/07 15:32","price":671.13},{"date":"1397/03/07 16:00","price":670.88},{"date":"1397/03/07 17:00","price":670.63},{"date":"1397/03/07 17:32","price":671.13},{"date":"1397/03/07 18:00","price":669.63},{"date":"1397/03/07 18:32","price":668.88},{"date":"1397/03/07 19:00","price":671.88},{"date":"1397/03/07 19:32","price":670.38},{"date":"1397/03/07 20:00","price":671.38},{"date":"1397/03/07 20:32","price":671.5},{"date":"1397/03/07 21:00","price":672.38},{"date":"1397/03/07 21:32","price":672.5},{"date":"1397/03/07 22:00","price":671.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398