کمترین: 
74.56
بیشترین: 
76.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.33
زمان: 
3/7 22:32
قیمت نفت برنت امروز 7 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 75.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 05:00","price":76.05},{"date":"1397/03/07 05:32","price":76},{"date":"1397/03/07 06:00","price":75.44},{"date":"1397/03/07 06:32","price":74.56},{"date":"1397/03/07 07:00","price":74.93},{"date":"1397/03/07 07:32","price":75.03},{"date":"1397/03/07 08:32","price":75},{"date":"1397/03/07 09:00","price":75.06},{"date":"1397/03/07 09:32","price":75.11},{"date":"1397/03/07 10:00","price":75.14},{"date":"1397/03/07 10:32","price":75.21},{"date":"1397/03/07 11:00","price":75.19},{"date":"1397/03/07 11:32","price":75.81},{"date":"1397/03/07 12:00","price":75.47},{"date":"1397/03/07 12:32","price":75.41},{"date":"1397/03/07 13:00","price":75.28},{"date":"1397/03/07 13:32","price":75.47},{"date":"1397/03/07 14:08","price":75.39},{"date":"1397/03/07 14:32","price":75.47},{"date":"1397/03/07 15:00","price":75.39},{"date":"1397/03/07 15:32","price":75.33},{"date":"1397/03/07 16:00","price":75.28},{"date":"1397/03/07 16:32","price":75.36},{"date":"1397/03/07 17:00","price":75.42},{"date":"1397/03/07 17:32","price":75.38},{"date":"1397/03/07 18:00","price":75.19},{"date":"1397/03/07 19:00","price":75.56},{"date":"1397/03/07 19:32","price":75.33},{"date":"1397/03/07 20:32","price":75.28},{"date":"1397/03/07 21:00","price":75.42},{"date":"1397/03/07 21:32","price":75.49},{"date":"1397/03/07 22:00","price":75.31},{"date":"1397/03/07 22:32","price":75.33}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398