کمترین: 
2.1721
بیشترین: 
2.1963
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1789
زمان: 
3/7 22:00
قیمت نفت کوره امروز 7 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 2.1789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 03:00","price":2.1902},{"date":"1397/03/07 03:32","price":2.1955},{"date":"1397/03/07 04:00","price":2.1943},{"date":"1397/03/07 04:32","price":2.1946},{"date":"1397/03/07 05:00","price":2.1963},{"date":"1397/03/07 06:00","price":2.1835},{"date":"1397/03/07 06:32","price":2.1721},{"date":"1397/03/07 07:00","price":2.1742},{"date":"1397/03/07 07:32","price":2.176},{"date":"1397/03/07 08:32","price":2.1758},{"date":"1397/03/07 09:00","price":2.1775},{"date":"1397/03/07 09:32","price":2.1788},{"date":"1397/03/07 10:00","price":2.1789},{"date":"1397/03/07 10:32","price":2.1811},{"date":"1397/03/07 11:00","price":2.1808},{"date":"1397/03/07 11:32","price":2.1933},{"date":"1397/03/07 12:00","price":2.1865},{"date":"1397/03/07 12:32","price":2.1838},{"date":"1397/03/07 13:00","price":2.1791},{"date":"1397/03/07 13:32","price":2.1839},{"date":"1397/03/07 14:08","price":2.181},{"date":"1397/03/07 14:32","price":2.1819},{"date":"1397/03/07 15:00","price":2.1802},{"date":"1397/03/07 15:32","price":2.1799},{"date":"1397/03/07 16:00","price":2.1789},{"date":"1397/03/07 16:32","price":2.1802},{"date":"1397/03/07 17:00","price":2.1804},{"date":"1397/03/07 17:32","price":2.1803},{"date":"1397/03/07 18:00","price":2.1753},{"date":"1397/03/07 18:32","price":2.1726},{"date":"1397/03/07 19:00","price":2.1827},{"date":"1397/03/07 19:32","price":2.1761},{"date":"1397/03/07 20:00","price":2.1793},{"date":"1397/03/07 20:32","price":2.1785},{"date":"1397/03/07 21:00","price":2.1816},{"date":"1397/03/07 21:32","price":2.1835},{"date":"1397/03/07 22:00","price":2.1789}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398