کمترین: 
65.81
بیشترین: 
67.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.47
زمان: 
3/7 22:00
قیمت نفت سبک امروز 7 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 66.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 03:00","price":67.09},{"date":"1397/03/07 03:32","price":67.28},{"date":"1397/03/07 05:00","price":67.39},{"date":"1397/03/07 05:32","price":67.31},{"date":"1397/03/07 06:00","price":66.49},{"date":"1397/03/07 06:32","price":65.81},{"date":"1397/03/07 07:00","price":66.19},{"date":"1397/03/07 07:32","price":66.22},{"date":"1397/03/07 08:00","price":66.23},{"date":"1397/03/07 08:32","price":66.25},{"date":"1397/03/07 09:00","price":66.22},{"date":"1397/03/07 09:32","price":66.19},{"date":"1397/03/07 10:32","price":66.22},{"date":"1397/03/07 11:00","price":66.25},{"date":"1397/03/07 11:32","price":66.83},{"date":"1397/03/07 12:00","price":66.77},{"date":"1397/03/07 12:32","price":66.72},{"date":"1397/03/07 13:00","price":66.67},{"date":"1397/03/07 13:32","price":66.78},{"date":"1397/03/07 14:08","price":66.67},{"date":"1397/03/07 14:32","price":66.75},{"date":"1397/03/07 15:00","price":66.7},{"date":"1397/03/07 16:00","price":66.66},{"date":"1397/03/07 16:32","price":66.73},{"date":"1397/03/07 17:00","price":66.91},{"date":"1397/03/07 17:32","price":66.73},{"date":"1397/03/07 18:00","price":66.48},{"date":"1397/03/07 18:32","price":66.38},{"date":"1397/03/07 19:00","price":66.64},{"date":"1397/03/07 19:32","price":66.5},{"date":"1397/03/07 20:00","price":66.47},{"date":"1397/03/07 20:32","price":66.44},{"date":"1397/03/07 21:00","price":66.56},{"date":"1397/03/07 21:32","price":66.64},{"date":"1397/03/07 22:00","price":66.47}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398