کمترین: 
826000
بیشترین: 
840000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
837000
زمان: 
3/7 21:35
قیمت آبشده جهانی امروز 7 خرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 837000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 00:25","price":826000},{"date":"1397/03/07 12:05","price":826500},{"date":"1397/03/07 12:15","price":826000},{"date":"1397/03/07 12:20","price":827000},{"date":"1397/03/07 12:55","price":828500},{"date":"1397/03/07 13:05","price":830500},{"date":"1397/03/07 13:15","price":832000},{"date":"1397/03/07 13:25","price":831500},{"date":"1397/03/07 13:35","price":830500},{"date":"1397/03/07 13:45","price":830000},{"date":"1397/03/07 14:00","price":830500},{"date":"1397/03/07 14:25","price":831500},{"date":"1397/03/07 14:35","price":832000},{"date":"1397/03/07 14:45","price":834000},{"date":"1397/03/07 14:55","price":835500},{"date":"1397/03/07 15:05","price":836000},{"date":"1397/03/07 15:30","price":835500},{"date":"1397/03/07 16:05","price":836000},{"date":"1397/03/07 16:20","price":838500},{"date":"1397/03/07 16:35","price":839500},{"date":"1397/03/07 16:45","price":838500},{"date":"1397/03/07 16:55","price":839000},{"date":"1397/03/07 17:05","price":840000},{"date":"1397/03/07 17:35","price":837500},{"date":"1397/03/07 17:45","price":836000},{"date":"1397/03/07 18:05","price":835000},{"date":"1397/03/07 18:15","price":835500},{"date":"1397/03/07 18:25","price":836000},{"date":"1397/03/07 18:35","price":836500},{"date":"1397/03/07 18:40","price":837000},{"date":"1397/03/07 18:55","price":836500},{"date":"1397/03/07 19:35","price":837000},{"date":"1397/03/07 20:35","price":837500},{"date":"1397/03/07 21:35","price":837000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398