کمترین: 
16685
بیشترین: 
16949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16722
زمان: 
3/6 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 6 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 خرداد 1397 , 16722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":16867},{"date":"1397/03/06 13:00","price":16888},{"date":"1397/03/06 13:10","price":16851},{"date":"1397/03/06 13:40","price":16909},{"date":"1397/03/06 13:50","price":16949},{"date":"1397/03/06 14:00","price":16927},{"date":"1397/03/06 14:10","price":16909},{"date":"1397/03/06 14:40","price":16899},{"date":"1397/03/06 14:50","price":16909},{"date":"1397/03/06 15:00","price":16917},{"date":"1397/03/06 15:20","price":16709},{"date":"1397/03/06 15:30","price":16699},{"date":"1397/03/06 15:40","price":16728},{"date":"1397/03/06 15:50","price":16714},{"date":"1397/03/06 16:10","price":16764},{"date":"1397/03/06 16:40","price":16730},{"date":"1397/03/06 16:50","price":16688},{"date":"1397/03/06 17:00","price":16693},{"date":"1397/03/06 17:10","price":16685},{"date":"1397/03/06 17:20","price":16701},{"date":"1397/03/06 17:30","price":16707},{"date":"1397/03/06 17:50","price":16693},{"date":"1397/03/06 18:00","price":16709},{"date":"1397/03/06 18:10","price":16714},{"date":"1397/03/06 18:30","price":16735},{"date":"1397/03/06 18:40","price":16738},{"date":"1397/03/06 19:10","price":16730},{"date":"1397/03/06 20:00","price":16722}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398