کمترین: 
20971
بیشترین: 
21406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20971
زمان: 
3/6 20:00
قیمت دینار کویت امروز 6 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 20971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":21303},{"date":"1397/03/06 13:10","price":21284},{"date":"1397/03/06 13:40","price":21357},{"date":"1397/03/06 13:50","price":21406},{"date":"1397/03/06 14:00","price":21380},{"date":"1397/03/06 14:10","price":21357},{"date":"1397/03/06 14:40","price":21343},{"date":"1397/03/06 14:50","price":21357},{"date":"1397/03/06 15:00","price":21367},{"date":"1397/03/06 15:20","price":21104},{"date":"1397/03/06 15:30","price":21091},{"date":"1397/03/06 15:40","price":21127},{"date":"1397/03/06 15:50","price":21111},{"date":"1397/03/06 16:10","price":21174},{"date":"1397/03/06 16:40","price":21131},{"date":"1397/03/06 16:50","price":21078},{"date":"1397/03/06 17:00","price":21084},{"date":"1397/03/06 17:10","price":21074},{"date":"1397/03/06 17:20","price":21094},{"date":"1397/03/06 17:30","price":21101},{"date":"1397/03/06 17:50","price":21084},{"date":"1397/03/06 18:00","price":21104},{"date":"1397/03/06 18:10","price":21111},{"date":"1397/03/06 18:30","price":21137},{"date":"1397/03/06 18:40","price":21141},{"date":"1397/03/06 19:10","price":21131},{"date":"1397/03/06 20:00","price":20971}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398