کمترین: 
8435
بیشترین: 
8568
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8452
زمان: 
3/6 20:00
قیمت پوند امروز 6 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 6 خرداد 1397 , 8452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":8527},{"date":"1397/03/06 13:00","price":8538},{"date":"1397/03/06 13:10","price":8519},{"date":"1397/03/06 13:40","price":8548},{"date":"1397/03/06 13:50","price":8568},{"date":"1397/03/06 14:00","price":8557},{"date":"1397/03/06 14:10","price":8548},{"date":"1397/03/06 14:40","price":8543},{"date":"1397/03/06 14:50","price":8548},{"date":"1397/03/06 15:00","price":8552},{"date":"1397/03/06 15:20","price":8447},{"date":"1397/03/06 15:30","price":8442},{"date":"1397/03/06 15:40","price":8456},{"date":"1397/03/06 15:50","price":8450},{"date":"1397/03/06 16:10","price":8475},{"date":"1397/03/06 16:40","price":8458},{"date":"1397/03/06 16:50","price":8436},{"date":"1397/03/06 17:00","price":8439},{"date":"1397/03/06 17:10","price":8435},{"date":"1397/03/06 17:20","price":8443},{"date":"1397/03/06 17:30","price":8446},{"date":"1397/03/06 17:50","price":8439},{"date":"1397/03/06 18:00","price":8447},{"date":"1397/03/06 18:10","price":8450},{"date":"1397/03/06 18:30","price":8460},{"date":"1397/03/06 18:40","price":8462},{"date":"1397/03/06 19:10","price":8458},{"date":"1397/03/06 20:00","price":8452}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398