کمترین: 
7388
بیشترین: 
7504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7404
زمان: 
3/6 20:00
قیمت یورو امروز 6 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 6 خرداد 1397 , 7404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":7468},{"date":"1397/03/06 13:00","price":7477},{"date":"1397/03/06 13:10","price":7461},{"date":"1397/03/06 13:40","price":7487},{"date":"1397/03/06 13:50","price":7504},{"date":"1397/03/06 14:00","price":7495},{"date":"1397/03/06 14:10","price":7487},{"date":"1397/03/06 14:40","price":7482},{"date":"1397/03/06 14:50","price":7487},{"date":"1397/03/06 15:00","price":7490},{"date":"1397/03/06 15:20","price":7398},{"date":"1397/03/06 15:30","price":7394},{"date":"1397/03/06 15:40","price":7406},{"date":"1397/03/06 15:50","price":7401},{"date":"1397/03/06 16:10","price":7423},{"date":"1397/03/06 16:40","price":7408},{"date":"1397/03/06 16:50","price":7389},{"date":"1397/03/06 17:00","price":7391},{"date":"1397/03/06 17:10","price":7388},{"date":"1397/03/06 17:20","price":7395},{"date":"1397/03/06 17:30","price":7397},{"date":"1397/03/06 17:50","price":7391},{"date":"1397/03/06 18:00","price":7398},{"date":"1397/03/06 18:10","price":7401},{"date":"1397/03/06 18:30","price":7410},{"date":"1397/03/06 18:40","price":7411},{"date":"1397/03/06 19:10","price":7408},{"date":"1397/03/06 20:00","price":7404}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399